Privacy & Cookies | M-Bike

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Algemene voorwaarden

U wordt verzocht de informatie over ons privacy beleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden. M-bike is een vennootschap waarvan Sandro Minardi de zaakvoerder is.

Privacy beleid

Sandro Minardi van M-bike stelt de interesse in zijn producten en uw bezoek aan deze website zeer op prijs. Op deze website is het voor M-bike noodzakelijk dat u persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor Sandro belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat M-bike op bepaalde momenten informatie van u nodig heeft. Persoonlijke informatie die aan M-bike geeft, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u aan M-bike persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van M-bike te ontvangen – bijvoorbeeld bij een bestellen, een brochureaanvraag of andere informatie over M-bike  – is het mogelijk dat M-bike die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt M-bike in staat de gewenste informatie te verstrekken. 

Als u informatie raadpleegt of download, is het mogelijk dat M-bike dit bezoek nagaat, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit M-bike inzicht in het onderdeel van de website dat u heeft bezocht. De informatie die M-bike van u heeft verzameld of opgeslagen, verstrekt M-bike niet aan derden die geen partners zijn van M-bike. De website kan links bevatten naar andere websites. M-bike is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van dergelijke websites.

M-bike geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat M-bike instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo’n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. De website van M-bike kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Algemene voorwaarden gebruik website

De pagina’s en overige inhoud van de website van M-bike, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de ‘Inhoud’ genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van Sandro Minardi of zijn leveranciers, en/of partners. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sandro Minardi , tenzij anders aangegeven. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de M-bike website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.

Sandro Minardi van M-bike wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van de M-bike website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien M-bike  uitdrukkelijk gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Sandro Minardi van M-bike wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van de M-bike website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien M-bike  uitdrukkelijk gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Factuurvoorwaarden

Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Algemene voorwaarden van producten en diensten

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Algemene voorwaarden van testritten met de E-bike

Sandro Minardi biedt op deze site de mogelijkheid u te registreren om een testrit te maken met één of verschillende E-bike’s. Uiteraard wenst M-bike u hierbij een schitterende ervaring. Sandro Minardi behoud zich echter het recht om ten allen tijde, geheel eenzijdig, deze afspraken te verbreken. Sandro Minardi van M-bike wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door Een testrit. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien M-bike uitdrukkelijk gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Algemene voorwaarden van verhuur fietsen

ARTIKEL I. De dienstverlener van M-bike (de verhuurder), belast met de verhuur, behoudt zich het recht voor om binnen het kader van de dienstverlening van M-bike de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers wat betreft het gebruik van een fiets te beoordelen. De persoon die de fiets huurt (hierna ‘huurder’ genoemd) verklaart in staat te zijn een fiets te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te hebben.

ARTIKEL II. Het verhuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft gedurende de gehele huurperiode de exclusieve eigendom van M-bike. De huurder mag het niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden zonder voorafgaande toestemming van M-bike.

ARTIKEL III. De huurder erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat is, en moet er met zorg mee omgaan. De huurder moet de fiets onderhouden en in dezelfde staat als waarin deze zich bij ontvangst bevond terugbrengen op de datum, het uur en de plaats overeengekomen in het contract. De huurder dient elke vertraging aan de verhuurder te melden. De staat, de maat en het model van de verhuurde fietsen zijn bekend bij de huurder. Voor het vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. Als deze niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet, kan hij/zij vragen om een vervanging. Eenmaal de cliënt vertrokken is, aanvaardt deze de staat van de fiets.

ARTIKEL IV. M-bike behoudt zich het recht voor om schade die de fiets heeft opgelopen tijdens de verhuur te verhalen op de huurder, hetzij door een bedrag van de borgsom af te trekken, hetzij door een factuur voor herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee bij deze akkoord.

ARTIKEL V. Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, kan de huurder enkel reparaties (laten) verrichten na akkoord van M-bike en dient die een factuur van de reparatie te overhandigen. De huurder kan in geen geval schade of interesten verhalen voor gebruiksproblemen tijdens de huurperiode.

ARTIKEL VI. Het dagtarief stemt overeen met een huurbeurt van maximaal 24u of met een volledige dag dat de vestiging open is. Indien de afgesproken huurperiode wordt overschreden zal een supplement op basis van het uurtarief worden aangerekend.

ARTIKEL VII. Indien de fiets zoek raakt, gestolen of beschadigd wordt, behoudt M-bike zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van 400€ voor een klassieke fiets en 1700€ voor een elektrische fiets, niettegenstaande de achtergelaten huurwaarborg. Indien de fiets vuil wordt teruggebracht, behoudt M-bike zich het recht voor om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15€. De tarieven voor beschadigde onderdelen zullen worden bepaald door M-bike. Het werkloon voor herstellingen bedraagt 50€/u.

ARTIKEL VIII. De huurder is verplicht om verlies of diefstal van de fiets en/of accessoires binnen de 24 uur aan te geven bij de verhuurder en bij de politie.

ARTIKEL IX. Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen tijdens de huurperiode kan M-bike in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode.

ARTIKEL X. De huurprijs van fiets en accessoires dient vooraf betaald te worden. De huurder overhandigt een (foto van) identiteitsbewijs. M-bike behoudt zich het recht voor om een borgsom van 150€ per gehuurde klassieke fiets en 300€ per elektrische en plooifiets te vragen. De borgsom wordt aan de huurder terugbetaald na inspectie van de fiets en de accessoires.

Aan M-bike  gezonden informatie

Wanneer u Sandro Minardi van M-bike informatie of materiaal toestuurt, verschaft u M-bike het recht deze gegevens vrij van royalty’s, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat M-bike geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.

Wetgeving

Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de door u bekeken fietsen op deze website kunnen onthouden en hier het aanbod op aan te kunnen aanpassen. Het gebruik van cookies vergroot het winkelgemak omdat niet iedere keer dezelfde informatie ingeven hoeft te worden.

Wijzigingen aan deze Privacyregeling

Wijzigingen aan deze Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via deze pagina op de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds op deze pagina terug te vinden.

Tevreden klanten aan het woord

Google totaalwaardering 4.9 uit 5, op basis van 200+​​​​​​​ waarderingen.

In de kijker

De ideale fiets voor jou? Sandro helpt je met je keuze!

Wij beantwoorden graag al je vragen. Wil je meer informatie over onze producten?